Bredbandsnytt Fibersommar

Bredbandsnytt
Äntligen kan vi börja se fram emot att knyta ihop säcken med vårt bredbands uppbyggnad. Vi kommer efter semestern att övergå i en ny projektfas som vi tidigare benämnt drift/underhållsfasen.
Huvuddelen av de fastigheter som varit med från start har nu fått möjligheten att koppla upp sig via vårt fibernät och karlskronaporten.
Det som vi nu har kvar att ansluta är de fastigheter som valt att senare delta i projektet men semestertiderna har kommit emellan och medfört att det blivit förseningar för dessa inkopplingar.
Vi kommer att försöka samla alla fiberblåsningar till ett tillfälle då det är behov av en luftkompressor som utnyttjas flitigt och en personal som kan svetsa in fibern vilket gör att en samordning måste till.
Om ni har grannar mm som kanske känner att det är läge att ansluta sig kan detta vara ett tillfälle att nå en vettig kostnadsbild då varje anslutning ska bära sina egna kostnader vilket gynnar en samordning.
Elias kommer ev. att återuppta avslutande installationer efter vecka 32 då deras semestrar avslutas och blir det innan återkommer vi.
Vi övriga frågor om installationen och leverantörer skickade vi ut en folder inför registreringen där telefonnummer till Affärsverkens support fanns för frågor rörande Karlskronaporten som vi kan ringa.
Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen.
2015-07-08

Viktig information! 2015-02-06

Viktig information! 2015-02-06
Efter några veckors arbete med (om)planering och mindre arbeten är det äntligen dags att börja med fiberblåsningen till våra fastigheter.
Nästa vecka 7 på tisdag efter lunch startar Elias Syd AB sitt arbete och kommer då att vara beroende av att komma in hos er för fiberblåsningen. För att detta skall fungera och inga onödiga hinder skall uppstå är det lättast om Ni kommer överens med Elias Michael Andersson på 076-899 13 49 om en plats där ni kan lägga en extra nyckel. Annars kan ni kanske hänvisa till en granne som kan hjälpa till att hantera er nyckel.
Är inte detta möjligt får ni räkna med att vara hemma den dag de kommer till er eller så riskerar ni att det blir en ny etableringskostnad för er vid nästa tillfälle.
Arbetet kommer att starta med blåsning från de 2st första skåpen och in i tillhörande fastigheter för att titta på tidsåtgången. Därefter kommer en mer detaljerad plan för övriga skåp/fastigheter att läggas och utföras fram till vecka 8. Med start vecka 8 kommer arbetet med stamfibern att börja och man avser att blåsa från E22 till noden och därefter från Noden till Södra Fäjö. När detta är utfört återgår man sedan till att blåsa abonnentfibern från skåpen till fastigheterna.
Elias Michael Andersson med personal kommer att ha extra 5mm kanalisation med sig för de som är i behov av mer kanalisation i fastigheten.
Arbetet förutsätter att vi som fastighetsägare förberett kanalisationen inomhus enlig de anvisningar som finns på föreningens hemsida www.fajo.se så extra kostnader uteblir.
Hälsningar
Styrelsen

Hej på er!

Det går lång tid mellan våra meddelanden till er om hur det går med vårt projekt. Det pratas fastighetsägare emellan och även med oss vilket gör att vi glömmer att sprida en del information och det felet tar vi i styrelsen på oss och ska bättra oss.
Under perioden som gått har vi haft en revision av Länsstyrelsen där våra ekonomiska transaktioner mot erhållet bidrag gåtts igenom. Även besök på plats av utfört arbete och kontroll av anläggningen ingick i revisionen.
Vid medlemsmötet framkom att ytterligare prisunderlag för fiberinstallationen skulle tas fram. Detta resulterade i att företaget Elias Sydost kontaktades och erbjöd sig kunna utföra arbetet och även ta fram ett pris.
Efter Länsstyrelsens revision blev vi informerade om att Jordbruksverket hade för avsikt att göra en revision hos oss och på Länsstyrelsen. Detta blev en liknande revision som vi tidigare utsatts för med platsbesök mm.
Båda revisionerna har blivit godkända och allt utfört arbete har besiktats och godkänt av berörda intressenter vilket känns väldigt bra.
Nu har ytterligare tid förflutit och vi kommer i vecka 39 att träffa företaget Elias Sydost där dom presenterar sitt pris och sitt upplägg för fiberinstallationen.
Vi har nu fått fakturan från Trafikverket på deras avgifter för vår grävning i vägområdet vilket gör att vi nu kommer att ha klart med alla kostnader.
Vi kallar i samband med detta meddelande till extra informationsmöte innan ärendet med stadgeändringen som vi beslutade vid årsmötet den1/6-2014 avskrivs. Se nedan.
Vid detta möte har vi ambitionen att presentera kostnadsförslag för anslutning/fastighet då vi har samtliga kostnader klara och även en bindande anmälan för fiberinstallationen.
Samtalen med Handelsbanken om föreningens lån resulterade i att vi måste betala vår skuld på 3 – 5år med ett årsbelopp per medlem i januari vilket vi kommer att diskutera.
Extra möte i Gula Skolan Lösen Fredag den 26/9 kl. 18:00
Hälsningar
Styrelsen
Fäjö Lösen Bredband Ekonomisk Förening

Kallelse till ordinarie stämma

Fäjö-Lösen Bredband Ekonomisk förening 2014-04-27

Kallelse till ordinarie stämma

Styrelsen för Fäjö-Lösen Bredband Ekonomisk Förening hälsar dig välkommen till ordinarie
stämma den 1/6 2014 kl 13:00.
Mötet hålls i Lösens Hembygdsgård.

Dagordning

1. Förteckning av närvarande medlemmar.
2. Val av ordförande samt sekreterare för stämman.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition
av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
11. Budget.
12. Medlemsavgift och andra avgifter.
 Avgift till driftkostnader, Byanätsavgift och Anslutningsavgift
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer och revisorsuppleant.
15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
16. Övriga ärenden.
 Komplettering av föreningsstadgarna genom Stadgeändring
17. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokoll kommer att finnas tillgängligt.
18. Mötet avslutas.

Styrelse
Jan Andersson Ordförande
Fredrik Berg Ledamot
Karl Norrby Ledamot

OBS:
Informationsmöte kommer att hållas Tisdagen den 3/6-2014 i Lösens Hembygdsgård kl 18.00
då styrelsen kommer att presentera ett kostnadsförslag för anslutning till föreningens fibernät.
Vi hoppas att vi kan få personal från Affärsverken att medverka till att informera om hur en
anslutning genomförs och vilka möjligheter det finns inom Karlskronaporten.

Bredbandsinformation

Vi har nu kommit till vägs ände i vårt Kanalisationsprojekt. Efter en hel
del motgångar och undermåliga förutsättningar håller vi nu på att göra
bokslut mot Enholmen, Länsstyrelsen och PTS.
Vi håller på att ta fram ett enhetspris per fastighet vilket kommer att
redovisas senare och där vi har ett pris med ROT-avdrag och ett utan.
Förutsättningarna för priset kommer att vara att du som fastighetsägare
gjort de förberedelser som Affärsverken rekommenderar i sin skrivelse.
Dessa rekommendationer finns på vår hemsida under fliken ”Teknik”.
Tänk på att erhållen kanalisation ”åldras” i dagsljus vilket innebär att ni
oavsett val behöver få ner ”slangen” ni erhållit till huset i marken!
Under projektet har tillströmningen av nya medlemmar varit god och idag
är vi 69st betalande fastigheter och av dessa har vi förutsatt att 60st vill
ansluta sig i nuläget vilket gynnar kostnadsfördelningen.
Vår målsättning är att till semestern -14 ha ett driftsatt fibernät där vi kan
nyttja Tjänstevalsportalen Karlskronaporten och ha en trygg uppkoppling.
Vi hoppas att alla som är medlemmar och som har möjligheten att trygga
och framtidssäkra sin Internetuppkoppling nu tar chansen. Då kan vi
gemensamt erbjuda en rimlig anslutningskostnad och där merkostnaden
för kanalisationsprojektet är inkluderat.
Vid frågor på hjälp med grävning på er tomt eller annat tekniskt kan ni
kontakta Enholmens man på plats enligt nedan: Christoffer Eriksson
Enholmen Telecom AB Gullbernavägen 31 371 47 Karlskrona
Vxl 0455-324100 Direkt 0721812891
christoffer.eriksson@enholmentelecom.se http://www.enholmentelecom.se
Vi återkommer med datum för föreningsstämman och kommande
medlemsmöte när vi har fått mer klarhet med prissättningen.
Som projektet är upplagt har vi nu tillfälligt stängt medlemsintaget för att
kunna avsluta kanalisationsdelen. Det innebär att inga nya anslutningar
kommer att tillkomma förrän vi har färdigställt och driftsatt fibernätet.
Vänliga Hälsningar
Styrelsen

kostnaderna kan bli gynnsammare.

Enholmen har nu även blivit klara på Nilsbovägen och håller denna veckan
även på att bli klara med Sjötorp och fram till placeringen av Noden. Detta
innebär att vi har klart med etapperna 1-4 och där tillströmmningen av nya
medlemmar varit mycket bra vilket är positivt för totalkostnaderna.
Vi håller ihop med Enholmen på att ta fram en kostnad för fiberblåsningen som
vi ska presentera senare. Den kommer att baseras på de fastigheter som är för-
beredda idag. Tillkommmer det några nya så blir det positivt men om det är
vissa som inte vill gå hela vägen kan kostnaden öka vilket vi får se.
Idag är det 66 fastigheter som är medlemmar i föreningen och det hade känts
bra och om alla körde hela vägen då kostnaderna kan bli gynnsammare.

Långsamma uppkopplingar

 

Långsamma uppkopplingar

Blekinge är sämst i landet på bredband. Bara 21 procent av invånarna har tillgång till snabbt internet via fiberkabel.
– Blekinge är sämre både i stad och på landsbygd, säger Mikael Ek på Svenska Stadsnätsföreningen.

Tillgången till snabbt internet är inte bara en it-fråga, utan även en samhällsfråga, menar Mikael Ek, vd på bransch- och intresse­organisationen Svenska Stadsnätsföreningen.
Det handlar bland annat om hur kommuner och landsting ska kunna erbjuda tjänster till sina medborgare. I framtiden kommer videotjänster inom till exempel skolan och sjukvården att bli allt vanligare och då behövs bättre infrastruktur, menar han.

I Blekinge kopplar många upp sig via telefonjacken med adsl eller med hjälp av kabel-tv. Men enligt Birgitta Jonasson, handläggare på avdelningen för samhällsutveckling på länsstyrelsen i Blekinge, kommer det inte att räcka i framtiden.
– De applikationer som byggs i dag kräver en hög­re kapacitet, säger hon.
Adsl-tekniken bygger dessutom på att det finns telefonledningar kvar. Om de försvinner blir adsl-kunderna utan uppkoppling.
– Än så länge har vi inte plockat ner några ledningar, men de är rätt så slitna och har en begränsad livslängd, säger Birgitta Jonasson.

Regeringens bredbandspolitiska mål är att nio av tio hushåll och företag senast år 2020 ska ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 megabit per sekund.
För att målet ska kunna bli verklighet måste utbyggnaden av fiberkabelnätet ta fart, menar Mikael Ek. Framför allt i Blekinge där bara 21 procent av befolkningen kan koppla upp sig med fiberkabel.

På den blekingska landsbygden är siffran ännu lägre. Där har endast sex procent tillgång till bredband via fibernät. Nu måste lokala och regionala politiker hjälpa till, menar Mikael Ek.
– Det krävs ett politiskt intresse för att driva de här frågorna. I de områden där det finns en politisk samsyn om att säkerställa snabb infrastruktur till sina medborgare så ligger man också långt framme, säger han.

 

Bor du utanför tätorten

Bor du utanför tätorten? Vill du också smärtfritt kunna sköta det vardagliga, företaget, studera hemifrån eller kanske kunna svara upp till barnens krav på bra internetuppkoppling? Detta kan bli verklighet med en anslutning till Karlskronas stadsnät. Du får då tillgång till snabb fiberuppkoppling och via olika tjänsteleverantörer kan du välja bland ett brett utbud av nytto- och nöjestjänster.

Ekonomisk förening

Byanät blir verklighet genom att byborna skapar en ekonomisk förening, som med hjälp av bidrag bygger sitt eget kanalisationsnät (tomrör) i byn. I detta kan sedan Affärsverken blåsa in fiber och ansluta byborna till vårt öppna Stadsnät. Här kan du sedan fritt välja mellan ett flertal tjänsteleverantörer som erbjuder olika tjänster såsom internet, TV och telefoni.