Bredbandsinformation

den 14 januari 2014 NYHETSBLAD FÄJÖ-LÖSEN BREDBAND EKONOMISK FÖRENING
Information 8
Fäjö – Lösen Bredband Ekonomisk Förening
Det var ett tag sen vi skickade ut någon information om projektet som kommer att förse medlemmarnas fastigheter i området med en möjlig fiberanslutning. Detta gäller även vår uppdatering av hemsidan som vi inte lyckats med förutom då bilderna.
Informationspunkter: Medlemsantal Status uppbyggnad Enholmen/Affärsverken
Vi tog tidigare beslut att ha ett löpande medlemsintag tills fastigheten passerats. Vid den tidpunkten hade vi fått in runt 35st betalande medlemmar och nu har vi 69st betalande medlemmar av de 75st som tidigare anmält sitt intresse vilket är positivt.
Projektet delades in i 10 mindre etapper där vi började ifrån Lösen och gick ut mot Södra Fäjö via Nordsjön. Nu har vi färdigställt 8 etapper och återstående räknar vi ska vara klart under april-maj, beroende på väderlek.
Som många noterat har framdriften varit begränsad då det funnits stora problem på den bef. kanalisationen. Detta bristfälliga montage har medfört extra kostnader i form av tid och pengar som vi inte haft med i kalkylen och som vår bank hjälpt oss med. Vi kommer att informera om detta när vi ser helheten av projektet. Då kan vi se hur vi skall fördela kostnaderna för kanalisationen som inte täcks av bidrag mellan banklån och ytterligare insatser.
Vårt samarbete med Affärsverken kommer att ge oss tillgång till Karlskronaporten via vårt ”stadsnät”. Som medlemsantalet är idag kommer totalkostnaden för en färdig anslutningspunkt inom fastigheten att hamna mellan 8 000kr – 13 000kr och summan är beroende av hur många anslutningar vi kan överlämna till Affärsverken. När vi tittar på kostnaderna kommer vi även att titta på möjligheten till att göra ROT-avdrag. Vi har fått klart med bygglov och tillstånd för kopplingsnoden nere vid Sjödala och här har strandskyddsdispenser och tillstånd mm tagit sin tid. Som projekt med bidragsdel är uppbyggt måste kanalisationen byggas fullt färdigt och godkännas innan vi kan stoppa i någon fiber. Fibern utgör sen en relativt liten del av projektets tid och kostnad.
Ur vår synvinkel är det realistiskt att hoppas att vi innan sommaren kommer att ha ett färdigt och uppkopplat stadsnät. Vi är fortfarande väderberoende och det finns inga direkta färdigdatum i nuläget men vi börjar äntligen se ljuset i tunneln.
.
den 14 januari 2014 NYHETSBLAD FÄJÖ-LÖSEN BREDBAND EKONOMISK FÖRENING
Tänk på att det är Du som ansvarar för att det finns ett 400mm djupt kabelschakt eller färdigt tomrör från din fastighetsgräns fram till huset där kanalisationen kan förläggas. För detaljuppgifter, se längst ner på hemsidan under teknikfliken och följ länken: http://www.fajo.se/teknik
Kanalisationsmaterialet (ej fyllnadsmaterial och arbete) står föreningen för.
Alla fastighetsägare som har fått kanalisationsmaterial men ännu inte grävt ner den måste tänka på att plasten är känslig för UV-strålning. Detta försämrar hållbarheten och gör att kanalisationens livslängd minskar i kombination med kyla. Ni som ännu har kanalisation ovan mark bör se till att den kommer ner och in i fastigheten snarast.
Om du har andra frågor angående din anslutning kan du ringa Enholmen telecom
på telefon +46721812891 och prata med Christoffer Eriksson.
Föreningsstämma kommer att hållas under våren för medlemmar och kallelsen går ut en månad tidigare via hemsida och mejl. Vi vill flagga för det nya verksamhetsåret som innebär en ny medlemsavgift på 200 kr. Styrelsen är tacksam om pengarna är på föreningens bankgiro nr: 806-5526 innan den 30 mars 2014 då avgiften täcker delar av föreningens administration. Glöm inte skriva fastighetsbeteckning i meddelanderutan så avgiften kommer rätt.
Ni som ännu inte skickat in er medlemsansökan men betalt er insats bör snarast skicka den till föreningen för påskrift av styrelsen till adress enligt hemsidan.
Hälsningar från styrelsen.
Jan Andersson Fredrik Berg Karl Norrby
För information!
Bilden visar en del av stenen som varit ett av problemen vi stött på.

den 22 juli 2013 NYHETSBLAD FÄJÖ-LÖSEN BREDBAND EKONOMISK FÖRENING
Information 7
Fäjö – Lösen Bredband Ekonomisk Förening
Det är nästan 1 månad sen vi hade vår föreningsstämma i Gula skolan där vi informerade om projektet och hur år 2012 sett ut resultat- och arbetsmässigt.
Det fattades beslut under mötet och protokollet finns för de som är intresserade.
Vi har tidigare pratat om att sprida information via en hemsida vilket vi nu har möjlighet att börja göra. Gå gärna in och titta på vår sida: www.fajo.se och kommentera upplägget då detta är en sida som vi hoppas skall ge alla möjlighet att se vad vi gör och vad som är på gång.
Tänk på att en hemsida aldrig blir fullt färdig eftersom den ständigt kan utvecklas och det är vi själva som kan påverka innehållet via Michael Andersson.
Enholmen telecom har sin semesterperiod nu och några veckor till och av den anledningen pågår ingen grävning för tillfället men etapp 1 har nästan blivit färdigt. Efter semesterperioden kommer byggnationen att starta med ev. 2 arbetslag vilket kommer att påverka framdrivningen av projektet.
Ha en fortsatt god semester och njut av ledigheten och den härliga sommarvärmen.
Sommarhälsningar från styrelsen.
Jan Andersson Fredrik Berg Karl Norrby

den 21 maj 2013 NYHETSBLAD FÄJÖ-LÖSEN BREDBAND EKONOMISK FÖRENING

Information 6
Fäjö – Lösen Bredband Ekonomisk Förening
Bredbandsprojektet har nu kommit till ett viktigt etappmål. Vi har etablerat kontakterna som behövs för att färdigställa kanalisationen och även kommit fram till ett preliminärt startdatum som är måndagen den 3/6-2013. Vi kommer att starta schaktningen från Lösens kyrka och gå ut mot Fäjö södra där vi beräknas vara i månadsskiftet sept/okt. Däremellan kommer en semester på 4-5 veckor när inget händer i projektet.
Projektet är indelat i 10 olika etapper där vi i styrelsen mot avrop kommer att göra beställningar på de olika etapperna. Detta görs då vi inte har samtliga fastigheter som medlemmar i föreningen och ej har möjligheten att förbereda kanalisationen fram till respektive fastighetsgräns men huvudstammen och noden dimensioneras för framtida möjlighet att ansluta samtliga fastigheter.
I samband med att förutsättningarna har ändrats och att anslutningspunkten för nätet blir vid rondellen i Lösen och inte Dalbygård har kostnaderna för kanalisationen ökat. Detta har medfört att vi idag har en kompletteringsansökan inne hos Länsstyrelsen på 151 000 kr som kommer att täcka en del av kostnaderna och som vi väntar svar på.
Enholmen Telecom kommer att driva entreprenaden enligt uppgjord á-prislista som baseras på deras tidigare offert på samtliga fastigheter. Dom kommer att vara vår kontakt vid information om grävhjälp på egna tomten, material till kanalisation på tomten och placering av uttag i huset.
I samband med detta utskick kallar vi även till den ordinarie föreningsstämman den 29/6-2013 kl. 11:00 vilken hålls i Lösens Hembygdsgård. Se bifogad kallelse.
Till ovanstående möte är ambitionen att presentera kostnaden för en anslutning till Affärsverkens Karlskronaport med anledning av att underlaget sviktat. Vi kommer att göra kanalisationen klar oavsett Affärsverkens svar då vi blivit beviljade ett EU-bidrag på 1 400 000 kr som vi anser vara synd att mista.
Fram till mötet kommer styrelsen att ha möte med Affärsverken, Vägföreningarna och Markägarna så de kan ta del av och lämna synpunkter på placeringen av våra skåp.
Hoppas ni har möjlighet att komma till mötet där vår ambition är att kunna meddela en kostnad för er fastighet och samtidigt visa att projektet börjat röra på sig.
Hälsningar från styrelsen.
Jan Andersson Karl Norrby Fredrik Berg
Bilaga: Kallelse till ordinarie stämma 2013

 

Information 3

Fäjö – Lösen Bredband Ekonomisk Förening

Det var ett tag sen vi skickade ut någon information om vad som pågår med våra möjligheter till att få tillgång på en fiberanslutning som kan säkerställa vår Tele-, TV- och Bredbands-kontakt.

Under sommaren som gått har samtalen med Länsstyrelsen och PTS varit många.     Vi fick klartecken från Länsstyrelsen att vi erhöll bidrag under förutsättning att PTS var en medfinansiär. Detta har varit ett problem som nu är löst vilket innebär att vi erhållit EU-bidrag för att färdigställa kanalisationen till fastigheterna. I samband med detta blev en skylt och information uppsatt nere på informationstavlan vid Fäjö-bron.

Det kan bli så att sträckningen på Kinn utgår då vi inte fått möjligheten att komma fram men vi hoppas att det ändra sig tills vi startar med byggandet av kanalisationen.

Vi har fått dela upp projektet i 2 olika projektmål för att kunna klara genomförandet.

Det första målet är att:     Färdigställa kanalisationen med erhållet kanalisationsbidrag. Det andra målet är att:                 Skjuta i fiber till de fastigheter som meddelat sitt deltagande.

Vi kommer att kalla till ett möte i Gula skolan där representanter från Affärsverken och Enholmens Telecom kommer att medverka och förklara vilka möjligheter ett fibernät ger. I samband med detta möte kommer en lista att finnas tillgänglig där man antecknar sitt deltagande för att senare betala 1 500kr som en medlemsinsats.

Vi tror det blir ett 70-tal fastigheter som vill ta del av denna möjlighet att säkerställa sina framtida möjligheter till en säker och snabb anslutning av Telefoni, både analog och digital TV, Trygghetslarm och Bredband.

Hur mycket man kan tjäna på en anslutning är beroende på de avtal man har idag och tryggheten att alltid vara anträffbar är också svårt att värdera. Det man kan säga är att fastigheten kommer att vara redo för att klara framtidens kommunikationer.

Vi skrev tidigare att man kunde titta på Karlskronaporten.se. Det är den portal som kommer att erbjudas av Affärsverken vid en kommande anslutning och där man ser vilka olika leverantörer det finns och även vilka kostnader det medför. Gå in och titta på denna portal och är det något oklart kan man ta med frågan till kommande möte.

Vi skall ha ett möte med Affärsverken och Enholmen Telecom och bestämma datum för vårt informationsmöte och därefter informerar vi om uppgjord tidpunkt och plats.

Hälsningar från den interimistiska styrelsen.

Jan Andersson                                      Mikael Andersson                                 Karl Norrby

Årsredovisningshandlingar 2012