Kallelse till ordinarie stämma

Fäjö-Lösen Bredband Ekonomisk förening 2014-04-27

Kallelse till ordinarie stämma

Styrelsen för Fäjö-Lösen Bredband Ekonomisk Förening hälsar dig välkommen till ordinarie
stämma den 1/6 2014 kl 13:00.
Mötet hålls i Lösens Hembygdsgård.

Dagordning

1. Förteckning av närvarande medlemmar.
2. Val av ordförande samt sekreterare för stämman.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition
av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
11. Budget.
12. Medlemsavgift och andra avgifter.
 Avgift till driftkostnader, Byanätsavgift och Anslutningsavgift
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer och revisorsuppleant.
15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
16. Övriga ärenden.
 Komplettering av föreningsstadgarna genom Stadgeändring
17. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokoll kommer att finnas tillgängligt.
18. Mötet avslutas.

Styrelse
Jan Andersson Ordförande
Fredrik Berg Ledamot
Karl Norrby Ledamot

OBS:
Informationsmöte kommer att hållas Tisdagen den 3/6-2014 i Lösens Hembygdsgård kl 18.00
då styrelsen kommer att presentera ett kostnadsförslag för anslutning till föreningens fibernät.
Vi hoppas att vi kan få personal från Affärsverken att medverka till att informera om hur en
anslutning genomförs och vilka möjligheter det finns inom Karlskronaporten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *